Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Oryginał legitymacji szkolnej uległ .. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia).. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu- 9 zł.Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).. Uczeń, który jest przyjęty do szkoły, otrzymuje legitymację szkolną, której ważność potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.. Z wyrazami szacunku, Radosław WasińskiWzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. *Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejW przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Do Wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.. (proszę wskazać co stało się z oryginałem legitymacji szkolnej) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię- wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - Do wniosku załącza się: - dowód wpłaty, - aktualne zdjęcie, - zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.. Szkoła sporządza duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału.. Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji: 1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami..

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

(adres zamieszkania)Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej: Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej (księga "tradycyjna") Wniosek o wydanie opinii (przez inspektora sanitarnego) Wniosek o wydanie opinii (zapewnienie o warunkach obrotu dla środków odurzających) Wniosek o wydanie paszportu: Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę: Wniosek o wydanie .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .. Duplikat odbiorę osobiście / odbierze osoba upoważniona na piśmie / proszę przesłać na wskazany we wniosku adres.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Wydanie legitymacji w takim przypadku nie jest też traktowane jako wydanie duplikatu.. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej, w celu uzyskania duplikatu należy: złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu, dostarczyć 1 zdjęcie (odpowiedniego formatu - 45 x 35 mm) opisane danymi ucznia:W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa..

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury.

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.się o duplikat.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży, rodzice ucznia mogą wystąpić .duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. KARTA ROWEROWA.. o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.. Legitymacje szkolne są wydawane przez szkołę nieodpłatnie.. Ponieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego dziecka ..

Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.1.

W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie.Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi .. ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Kiedy Twoje dziecko zgubi, zniszczy czy też zostanie mu skradziona legitymacja szkolna - jak najszybciej należy wyrobić nową legitymację.. (imi ę i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) …………………………………………….. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwiskoSamorządowa Szkoła Muzyczna II st. ul. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:Wzór wniosku o wydanie duplikatów W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu.Duplikaty legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.. załącznik nr 3 - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. 3.do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. 3Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Adres zamieszkania:Wydanie i poprawa legitymacji.. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie..Komentarze

Brak komentarzy.