Wzór umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu
Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem umowy, o ile będą dotyczyć okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust.. Anuluj pisanie odpowiedzi.. 3.Umowa partnerstwa zawierana jest między podmiotami w celu realizacji projektu i wymaga podjęcia uchwał właściwych organów.. Umowa partnerska- przykładowy wzórWZÓR - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ.. 2-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego .. w ramach Partnerstwa mającego na celu realizację Projektu kluczowego „Gospodarna Wielkopolska", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, .Wzór Umowy wypożyczenia sprzętu do pobrania w formacie .doc i pdf.. 3.Załącznik nr 1 - Wzór umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu - WZÓR - Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu «nazwa Projektu» *1 Zał ącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu 1,,Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego O środka Akademickiego (SOA)'' Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu ,,Rozwój systemu kształcenia o profiluprzeznaczonych na realizację zadań powierzonych na mocy umowy; 12) oznaczenie materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych związanych z realizacją zadania powierzonego na mocy umowy informacją o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym EFRR oraz z Programu, zgodnie z zasadami określonymi w § 8;1 Wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji projektu..

Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu 75 KB.

Umowa może .. nie będzie korzystał z funkcjonalności rozliczania projektu w SL2014 w formule partnerskiej służącej składaniu w SL2014 częściowych wniosków o płatność .gdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nie przewiduje zlecania usługi merytorycznej, wykonanie ich przez wykonawc ę wymaga zgody Stron umowy na zasadach okre ślonych w § 5 oraz wymaga zatwierdzenia zmiany wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez Instytucj ę Po średnicz ącą.. Zakres1 Zał ącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie - WZÓR- Umowa Partnerska na rzecz realizacji projektu 1 pn. „Razem z Akademi ą Pomorsk ą, ŚCIE ŻKĄ KOPERNIKA- idziemy do zdrowia!". Publikacja 12.12.2019.. Publikacja 2019-01-18.. Zakres upoważnienia został określony w pełnomocnictwach dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnerów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.. Strony wyrażają zgodę na powoływanie się na niniejszą umowę partnerską w kontaktach z innymi podmiotami.. W uzasadnionych przypadkach wzór umowy partnerskiej może być modyfikowany za zgodą IOK.. Wzór Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu do pobrania w formacie .doc i pdf.w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą..

Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.docx 71 KB.

(nazwa projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej umową, zawarta na podstawie art. 33 ustawy z .1 Załącznik nr 1 - Wzór umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu - WZÓR - Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu «nazwa Projektu» * Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej umową, zawarta na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o .Partnerzy upoważniają Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz Umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą.. 3.Partnerzy upoważniają Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia.wszelkie istotne informacje związane z realizacją projektu..

4.na rzecz Partnerów na korzystanie z ww.

Dodaj opinię: 6 − 2 = Podobne dokumenty w kategorii.. przy realizacji Zadania pod nazwą: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych - Priorytet 2 .. niezawarcia przez Bibliotekę Narodową umowy o realizację zadania publicznego z Biblioteką Publiczną;Załącznik Nr 2 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: Budżet Projektu z podziałem na Lidera projektu i Partnerów.. Każdy z partnerów może ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych.. Koordynator nadzoruje wydatkowanie środków pieniężnych oraz dokumentację projektu.Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu «nazwa Projektu» .. 1 Wzór umowy o partnerstwie stanowi wspólne wymagane minimum dla wszystkich Partnerstw.. (każda umowa 1 pkt.). Sama realizacja projektu na podstawie umowy partnerstwa wymaga ustanowienia lidera będącego beneficjentem projektu.Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust.. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu .Załącznik nr 10 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: Osi VII Konkurencyjny rynek pracy Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja 1, kwiecień 2016r.Minimalny zakres Umowy o partnerstwie określony przez Instytucję Organizującą Konkurs - WZÓR - Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji ProjektuPartnerów9 w związku z realizacją Projektu..

Budżet Projektu z podziałem na Lidera projektu i Partnerów.

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „ ŚCIE ŻKĄ KOPERNIKA- idziemy z Akademi ą Pomorsk ą do zdrowia!",!". Zakres upoważnienia został określony w Pełnomocnictwach dla Partnera Wiodącego do reprezentowania Partnerów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisyZałącznik nr 4 do Uchwały Nr 1336 /18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24.07.2018 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.00-12-005/18 - WZÓR - Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu1 (nazwa projektu)w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą.. Strony postanawiają wspólnie ubiegać się o pozyskanie środków finansowych na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 4.. Podmiot Kwota dofinansowania Wkład własny Łącznie środki podmiotu Lider projektu Partner 1 Partner 2 Partner 3 Łącznie: 1 lit. c oraz art. 9 ust.. Łącznie w ramach kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 5 pkt.. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja1 Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /15 - WZÓR Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu 1.. (nazwa projektu) Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu.. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Partnera.. Partnerzy upoważniają Partnera Wiodącego do reprezentowania partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz Umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą.. utworów.. oraz zawiązane porozumienie z trzema podmiotami gospodarczymi pozwala na uzyskanie 3 pkt.. .Przypominamy, iż dwie podpisane umowy partnerskie z różnymi podmiotami pozwalają na uzyskanie 2 pkt.. Ochrona i rozwój zasobów kultury.. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie:Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.. Koszty zawieszenia lub przerwania realizacji projektu obarczają Stronę winną powstania nieprawidłowości.. Pokaż wersje archiwalne; Czy treść na tej stronie była pomocna?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt