Wniosek o zapomogę losową uzasadnienie
Jeśli go nie otrzymamy, możemy sami napisać podanie.WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. Wymagane załączniki do wniosku o zapomogę losową: 1.Przyznaję zapomogę w kwocie proponowanej przez Komisję Socjalną / odmawiam przyznania zapomogi*.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. o przyznanie zapomogi .. Wypłata zapomogi z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.. Zapomoga losowa: kiedy i komu przysługuje?. podpis przedstawiciela związków zawodowych podpis dyrektoraa dane zawarte we wniosku s ą prawdziwe.. zaŁĄczone dokumenty.. Zwykle prośbę o zapomogę z ZFŚS - losową, socjalną albo zdrowotną - najlepiej przedstawić w formie pisemnej jako wniosek o zapomogę z ZFŚS.. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoWniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSZwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam..

Podanie o zapomogę.

czytaj dalej» .O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ.. Załącznik 4.1 Wniosek przyznanie bezzwrotnej zapomogi z tytułu choroby przewlekłej / nagłego wydarzenia losowego / zgonu (współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia, teściowej)prosimy o dodatkowe wypełnianie załączników odpowiednio 6,7,8 i i i Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Uczelnię - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przyznano świadczenie - w celu przyznania pomocy materialnej z ZFŚS na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. 2.WNIOSEK o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli .. UZASADNIENIE:Zapomogi (inne niż „losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.. Zapomoga losowa - pośmiertna: zapomoga wypłacana na wniosek współmałżonka, złożony nie później niż 3 lata po śmierci lekarza - członka WIL .Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje dla własnego użytku pojęcia zapomoga, indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa czy długotrwała choroba.. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Wnioski niekompletne i nieczytelnie wypełnione zostaną odrzucone CZĘŚĆ A - WYPEŁNIA WNIOSKOWAWCA lub osoba występująca w imieniu wnioskodawcy ..

... dane czŁonka znp ubiegajĄcego siĘ o zapomogĘ losowĄ ... uzasadnienie wniosku.

1b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; dotyczy przetwarzania danych osobowych „szczególnych kategorii" (np. dane o zdrowiu), gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywaniaOdmowa wypłaty zapomogi z ZFŚS.. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny jego wniesienia, uzasadnienie oraz informację o zapomogach udzielonych przez właściwy oddział i okręg ZNP.Wniosek o przyznanie zapomogi z ZF ŚS SGH 1 Prosz ę o przyznanie zapomogi 2 : losowej ekonomicznej Oświadczam, że średni miesi ęczny dochód na członka rodziny 3 w poprzednim roku kalendarzowymCzy pracownik może wystąpić do pracodawcy o zapomogę ?. W przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny pracownik może wystąpić do pracodawcy o zapomogę.. Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.. Podatek od gier losowych i zakładów (3) Podatek rolny i leśny (2) Postępowanie podatkowe (28) Kontrola skarbowa (22) ..

O zapomogę inną niż losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.

Najczęściej do regulaminu ZFŚS danej firmy jest dołączony jego wzór.. Przyjęło się, że taką zapomogę przyznaje się zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak wypadki, pożary, kradzieże czy choroby pracowników lub ich bliskich.nie składałem wniosku o zapomogę z podanego niżej tytułu na innej uczelni.. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.. Wniosek o zapomogę, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje dezyję o jej przyznaniu.Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Jest to jednorazowa pomoc, może jednak być przyznana pracownikowi więcej niż jeden raz, jeśli istnieje ku temu uzasadnienie.wniosek.. Uzasadnienie wniosku (opis choroby oraz przebieg leczenia): .. Znane mi s ą przepisy Kodeksu Karnego art. 233 § 1 i 2 kk o odpowiedzialno ści za podanie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywisto ści ą danych.. informacje o pomocy udzielonej przez zarzĄd oddziaŁu znp .Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zapomogę przedstawienia zaświadczenia o zarobkach z innego zakładu pracy.Część zapomóg losowych zwolniona jest z PIT..

Swoją prośbę motywuję…jak umotywować podanie o zapomogę z funduszu socjalnego?

Zapomoga może zostać wypłacona z funduszu socjalnego lub ze środków obrotowych pracodawcy.O zapomogi (losową lub ekonomiczną) może wystąpić uprawniony lub, w jego imieniu, organizacja związkowa lub kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, nie później niż 6 miesięcy po zaistnieniu zdarzenia losowego.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: .swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie art. 4 ust.. Podanie o zapomogę; Podobnie jak przy zapomodze losowej i tu najlepiej przedstawić wniosek w formie pisemnej.uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej .. PESEL: 67010199999 1.. Uzasadnienie wniosku (opis sytuacji) .. zdarzenia losowego, protokołów z policji, zdjęć, akt zgonu, itp.) .UZASADNIENIE (opis trudnej sytuacji losowej, zdrowotnej, materialnej) .. Wniosek o wypłatę zapomogi losowej dla sierot po zmarłych lekarzach musi zawierać następujące dane: .. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.. Zapomoga losowa to świadczenie wypłacane pracownikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.. Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)** .Jeśli pracownik ma trudną sytuację losową, życiową lub materialną można mu przyznać zapomogę z funduszu socjalnego.. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicją występującą w słownikach języka polskiego.2) art. 9 ust..Komentarze

Brak komentarzy.