Wzór oświadczenia majątkowego radnego
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania.Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia .Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z .wzory druków do pobrania: Druk oświadczenia majątkowego radnego - formularz w formacie pdf - wzór obowiązujący od 1.07.2017 roku; Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy - formularz w formacie pdf - wzór obowiązujący od 1.07.2017 rokuOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK: Ostat.. » Oświadczenie majątkowe dla Radnego - Wzór do wydruku.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KB..

Korekta oświadczenia majątkowego radnego.

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.. (PAP) autor:.Trzeba też wpisać mienie znajdujące się w kraju oraz za granicą.. » Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym.Samorząd terytorialny.. Inne jednostki.. Lokalizacje jednostek.. Urząd Gminy.Szkoły.. 10 wiadomości: » Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca wypełniania oświadczeń majątkowych za rok 2018.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.Oświadczenia majątkowe składa się w kancelarii głównej Urzędu Miasta Piły w zaklejonych kopertach opisanych jako „oświadczenie majątkowe" i zaopatrzonych w pieczęć nagłówkową komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Piły lub jednostki organizacyjnej Miasta Piły oraz imię i nazwisko zobowiązanego.Wzór oświadczenia majątkowego - członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (w formacie doc).doc DOC, 81 KBROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta,.W celu uniknięcia nieprawidłowości bądź uchybień podczas wypełniania .Na podstawie art. 24i ust..

radnego gminy.

Osoby objęte obowiązkiem złożenia deklaracji będą musiały zrobić to w ciągu 14 dni od objęci funkcji lub stanowiska.oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Agnieszka Biarda-Bestry - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok wyjaśnienie Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola oświadczenie majątkowe za 2018 rok Andrzej Bień - radny Rady Miasta GdyniSzef CBA będzie mógł nakazać każdej osobie pełniącej funkcję publiczną do złożenia oświadczenia majątkowego, nawet, jeśli te funkcje nie zostały wymienione w ustawie - wynika z założeń projektu ustawy.. Pytanie: Zgodnie z art. 25c ust.. Za projektowanymi rozporządzeniami KPRM w sprawie publikujemy zmienione formularze dla szefów gmin, powiatów i województw, a także sekretarzy, skarbników oraz radnych.Instrukcja wypełnienia oświadczenia o stanie majątkowym.. (17) 22 71 333Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy >>> Lista radnych Rady Miejskiej w Łodzi zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych; Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych >>> Zgodnie z art. 24i ust.. pobierz artykuł jako pdf.. Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pieniak:PowyŜsze oświadczenie składam świadomy (a), iŜ na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności..

Wzór nowego projektowanego oświadczenia majątkowego można znaleźć na stornach KPRM.

Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.. Ważne linki.. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym (oświadczeń majątkowych), dotyczących jego majątku odrębnego oraz majątku objętego .Wzór oświadczenia majątkowego dla: członka zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Wzór do pobrania w wersji do edycji Wzór do pobrania w wersji pdf Wzór oświadczenia majątkowego dla: radnego powiatuWZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. 31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.. Część A dane w oświadczeniu należy zamieszczać w sposób czytelny, pismem maszynowym lub starannym pismem odręcznym, osoba składająca oświadczenie wpisuje w oświadczeniu dane wskazane w odpowiednim punkcie, jeżeli jej dotyczy, w przeciwnym przypadku pozostawia tenKto składa oświadczenia majątkowe w samorządzie?.

( miejscowość, data ) ( podpis )Wzór nowego oświadczenia majątkowego W regulacji ujednolicono terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym.

Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Do złożenia oświadczenia majątkowego obowiązany jest w gminie: radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną.Wzór oświadczenia majątkowe radnego; Wzór oświadczenia majątkowego; wersja do druku całego modułu.. » Oświadczenie majątkowe - Wzór do wydruku.. Dane szczegółowe..Komentarze

Brak komentarzy.