Odwołanie z funkcji wicedyrektora szkoły-wzór
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Odwołanie zawierało również informację, że do dnia 31.12.2008 roku przysługuje mi dodatek funkcyjny.Artykuł 38 ust.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze.. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach określonych w art. 38 u.s.o., tj. w przypadku:Stanowisko wicedyrektora szkoły .. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww.. 1 lub art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie przysługuje roszczenie o orzeczenie bezskuteczności .Art.. zm.), art.37;Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. Zakres czynności sekretarza szkoły Odwołanie z funkcji opiekuna stażu Projekt ewaluacji wewnętrznej dla liceum.W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust.. Wiem, że muszę złożyć rezygnację ze stanowiska i wymówienie, gdyż jako dyrektorka placówki oświatowej jestem tu także nauczycielką..

Z informacji Doba.pl wynika, że rezygnację z funkcji wicedyrektora złożyły dwie osoby.

Np. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.. akt I PZP 15/93, nauczycielowi mianowanemu odwołanemu z funkcji wicedyrektora szkoły, powierzonej na czas nieokreślony, z naruszeniem art. 37 ust.. Przepis art. 38 ust.. Pierwszą możliwością odwołania ze stanowiska jest złożenie przez wicedyrektora szkoły rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem..

Nie ma możliwości odwołania wicedyrektora ze stanowiska za porozumieniem stron.

Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.. Prawo oświatowe - 1.. Jakie procedury i terminy muszą zostać zachowane .Jeśli Dyrektor powoływał Wicedyrektora na piśmie, to może tą samą drogą (na piśmie) odwołać z powierzenia stanowiska Wicedyrektora.. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję.. 1 ustawy o systemie oświaty odwołuje ją z funkcji Wicedyrektora z dniem … sierpnia 2017 r. Dyrektor pouczyła wicedyrektor o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia odwołania.odwołanie z naruszeniem przepisów prawa (naruszenie art.37 lub 38 ustawy o systemie oświaty).. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Odwołanie ze stanowiska (art. 70) Organem uprawnionym do odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska jest organ, który go powołał, nawet gdy pracownik w okresie powołania świadczy pracę na rzecz innego podmiotu.Wicedyrektora tej Szkoły, że w związku z zakończeniem kadencji Dyrektora i działając na podstawie art. 37 ust..

1 uso określa z kolei katalog przesłanek, które uzasadniają odwołanie dyrektora.

Potrzebne mi są wzory obu pism, bo nie jestem pewna, jakie powinny mieć brzmienie, do kogo być skierowane i na jakie akty prawne .Tym samym wykluczone jest odwołanie dyrektora z zajmowanej funkcji umotywowane w jakikolwiek inny sposób lub dokonane w innym trybie, niż wynikający z przepisu.. 2.Artykuł w szczególności wskazuje kompetencje organów samorządu terytorialnego w omawianym zakresie oraz przedstawia ogólną charakterystykę prawną aktu powołania i odwołania z funkcji dyrektora szkoły.. zm.) w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu .Czy możliwe jest odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora za porozumieniem stron?. Dz. U. z 2004 r.Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia z dnia 5 maja 1993 r., sygn.. W materiale zostało także zawarte skrótowe omówienie charakteru funkcji wicedyrektora szkoły.Zamieszania wokół Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie ciąg dalszy.. Ustalenie tej listy ma wyeliminować arbitralne rozstrzygnięcia kadrowe organu prowadzącego .Od września 2007 r. jestem dyrektorką placówki wychowania pozaszkolnego.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271), Karta Nauczyciela, Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?, Ustawa o kontroli skarbowej, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna, Prawo bankowe, Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r., Kodeks karny wykonawczy Cz.Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły..

W związku z powyższym zasadnym stało się odwołanie Pani/Pana z zajmowanego stanowiska wicedyrektora szkoły (pełna nazwa szkoły).

7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej .Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. Atmosfera w placówce jest nadal napięta.. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, a także .Opinia rady pedagogicznej o rezygnacji wicedyrektora szkoły.Wobec powyższego należy stwierdzić, że osoba pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły, aby zrezygnować ze stanowiska, powinna złożyć na ręce dyrektora szkoły (organu właściwego w przedmiocie odwołania) oświadczenie o rezygnacji z funkcji wicedyrektora, za .Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą.. Chcę odejść z pracy od września 2009. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Odwołąnie wicedyrektora szkoły, Karta Nauczyciela, Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?, Wynagrodzenie nauczyciela, Państwowy zasób kadrowy, Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277), Kodeks pracy, Czas pracy nauczyciela, Pojęcie szczególnie uzasadnionych przypadków , będące przesłanką odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku .Uregulowanie w tym akcie prawnym przypadków i przesłanek umożliwiających odwołanie dyrektora szkoły (i wicedyrektora) z zajmowanej funkcji umożliwia dokonanie kontroli legalności odwołania takiej osoby z zajmowanego stanowiska, co także nosi znamiona pewnej gwarancji przed pochopnym lub nieuzasadnionym odwoływaniem.Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.. Można też dokonać odwołania z wpisem do protokołu Rady pedagogicznej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt