Wzór wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia
Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.. Koszt wynagrodzenia dla biegłego rewidenta to ok. 1500 zł, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.. Poszerzone badanie jakości .Zgodnie z przepisem art. 59 z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.) opłata od wniosku o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta celem zbadania planu przekształcenia jest stała i wynosi 300 złotych.Złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia .Można wnioskować o wyznaczenie na biegłego rewidenta konkretną osobę.. .Krajowy Rejestr Sądowy.. Biegłego wyznacza sąd na wniosek przekształcanej spółki.Kto może zbadać plan przekształcenia czytaj dalej.. Poza tzw. uproszczonym przekształceniem spółki cywilnej lub jawnej, jednym z etapów przekształcenia jest wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia.. Do wniosku załączany jest plan przekształcenia wraz z załącznikami, które przekazywane są następnie biegłemu w celu wykonania badania.. kogo dotyczy, wzór wniosku.. Po zakończeniu badania planu przekształcenia i sporządzeniu przez biegłego opinii, kolejny etap dotyczy czynności umożliwiających podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia (art. 556 pkt 2).1) Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego W pierwszej kolejności zarząd lub wszyscy wspólnicy reprezentujący spółkę przekształcaną powinni wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia w spółkę komandytową.Biegły rewident w ciągu 2 miesięcy zbada przedstawiony plan przekształcenia..

Sprawdź jak złożyć wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia spółki .

Gość_Michał .W pierwszej kolejności zarząd spółki akcyjnej powinien wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia w spółkę komandytową.. Należy wówczas wskazać go z imienia i nazwiska oraz podać numer jego wpisu na .Złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia podlega opłacie sądowej w wysokości 300 zł.. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego wyznacza na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego biegłego rewidenta.Tak, jest taka możliwość.. Biegły rewident jest wyznaczany przez właściwy miejscowo sąd rejestrowy na wniosek spółki przekształcanej lub przedsiębiorcy przekształcanego.. Sprawdź jak złożyć wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia spółki .. Zmiana opinii w przypadku badania planu przekształcenia czytaj dalej.. Usługa atestacyjna a konieczność wyboru biegłego rewidenta przez organ uprawniony .. Dzięki temu zabiegowi opinię będzie wydawać osoba, która już wcześniej poznała dokumentację spółki, co może trochę przyspieszyć badanie..

Nie zapomnij podpisać wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta!Badanie planu przekształcenia.

Słusznym wydaje się stanowisko A. Stępień, która stwierdza, że złożenie planu przekształcenia do sądu jest konieczne tylko w sytuacji, gdy spółka powierza sądowi wybór biegłego rewidenta (Stępień 2006: 51).300 złotych - opłata sądowa od wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia; ok. 1.500- 5.000 złotych - koszt opinii biegłego rewidenta do planu przekształcenia - koszt uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości składników majątkuPo sporządzeniu planu przekształcenia wraz z załącznikami przez zarząd przekształcanej spółki z o.o. należy złożyć wniosek o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia.. Co ważne, nie ma żadnych przeszkód, aby zawnioskować o wyznaczenie konkretnego biegłego rewidenta wskazanego przez spółkę.Odnośnie do biegłego warto pamiętać, że należy sporządzić do sądu rejonowego (wydziału Krajowego Rejestru Sądowego) właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności.. Pytanie: Ile wynosi opłata sądowa w przypadku złożenia wniosku do KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu zbadania dokumentów księgowych spółki w procedurze przekształcenia w spółkę kapitałową?W tym celu niezbędne staje się złożenie w sądzie planu przekształcenia wraz z załącznikami i wnioskiem o wyznaczenie biegłego dla zbadania planu..

Wyznaczenie biegłego rewidenta dla spółki.

Sąd wyznacza biegłego , który w terminie określonym przez sąd , nie dłuższym .spółkę, inni, że składając wniosek o wyznaczenie biegłego nie składa się planu przekształ-cenia (Miroszewski 2002).. Pojęcia „zawiadomienia" o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia i „przedłożenia .Kto wyznacza biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia.. W tym celu do sądu rejestrowego (właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa przekształcanego) należy złożyć wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu zbadania planu przekształcenia pod kątem rzetelności i prawidłowości .Mając już plan, musisz teraz znaleźć biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia.. to w praktyce we wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta wskazuje się już z imienia i nazwiska konkretnego biegłego rewidenta, z którym zarząd uzgodnił wcześniej termin wydania opinii i wysokość wynagrodzenia.. Przedmiotowy wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 300 złotych.- wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do badania planu przekształcenia - 300 zł (opłata sądowa), - wynagrodzenie dla biegłego - kilka - kilkanaście tysięcy złotych (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa); - oświadczenie o przekształceniu - 246 zł (200 zł taksa notarialna, 46 zł - VAT),W tym celu zarząd występuje do KRS właściwego dla siedziby spółki o wyznaczenie biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie planu przekształcenia..

Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształceniaWyznaczenie biegłego rewidenta przez sąd.

Pomimo, iż nie wynika to z przepisów i nie jest formalnym wymogiem wniosku, to w praktyce we wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta wskazuje się już z imienia i nazwiska .Należy wobec tego przyjąć, że do przedłożenia wspólnikom planu przekształcenia dochodzi przed wydaniem przez biegłego rewidenta opinii, a w konsekwencji przed zawiadomieniem wspólników, o którym mowa w art. 560 k.s.h.. Do wniosku załącza się plan przekształcenia wraz z załącznikami.. Biegły wyznaczany jest z listy biegłych .Kolejnym etapem, po przygotowaniu planu przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami, jest sporządzenie do sądu rejonowego (wydziału Krajowego Rejestru Sądowego) właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy przekształcanego, wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia w zakresie jego .składa wniosek o wyznaczenie uzgodnionego ze spółką biegłego rewidenta do zbadania planu.. Nie ma przy tym żadnych przeciwwskazań, aby zwrócić się do tego sądu z wnioskiem o wyznaczenie konkretnego biegłego rewidenta.. Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku do właściwego sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta.. Po wyznaczeniu biegłego, którego spółka może wskazać we wniosku z imienia i nazwiska, przystępuje on do badania planu przekształcenia.W tym celu należy złożyć wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu zbadania planu przekształcenia do właściwego sądu rejestrowego.. Opłata za złożony wniosek wynosi 300 zł.§ 1.. Liczba biegłych rewidentów należy natomiast do uznania sądu i w uzasadnionych przypadkach może on wyznaczyć dwóch lub większą liczbę biegłych.A potem wnieść do sądu rejestrowego o powołanie tego konkretnego biegłego do zbadania planu przekształcenia?. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty podlegające badaniu.. Usługa atestacyjna a konieczność wyboru biegłego rewidenta przez organ uprawniony ..Komentarze

Brak komentarzy.